Des de la SUBCOMISSIÓ ANTIBELICISME Y NOVIOLÈNCIA

Estem organitzant un cicle de Xerrades i Tallers itinerants amb els diferents grups i comissions als barris i localitats.

Proposem que el tema de l’ANTIBELICISME i la NOVIOLÈNCIA siguin calus per a interpretar la crisi actual i les respostes que podem donar.

Ha arribat un moment que no hi ha punt al planeta que no sigui d’interès vital per a alguna superpotència. Avui serà la pròpia frontera, demà l’accés a les vies de comunicació, més endavant les fonts petrolíferes i de matèries crítiques… Amb aquest pretext, ja podem anar acomiadant a la llibertat, a la justícia o al dret civil.

La crisi general del sistema està lligada indissolublement al desenvolupament bèl·lic i, per tant, s’estan creant condicions de repudi actiu cap al sistema global. És inevitable que la crisi general del sistema, estigui acompanyada per l’enfortiment dels moviments no violents, de tal manera que a partir de la pressió social aquests comencin a determinar l’orientació dels estats, en direcció oposada a la qual avui duen.

El punt està que és necessari prendre consciència i fer-la prendre a uns altres pel que fa a que les pràctiques violentes en tots els camps, són la traducció de la mateixa metodologia d’acció del sistema.

Poques persones saben quants milions de dòlars es gasten en armes per minut y les tones d’explosius distribuïdes per capita, entre els 7.000 milions d’habitants del planeta. La majoria ignora quants hospitals, escoles, universitats i centres d’investigació poden aixecar-se amb el pressupost d’armes. Només uns pocs especialistes reconeixen la quantitat i qualitat d’aliment que pot produir-se amb tals cabdals: les àrees no fèrtils i les erosionades que poden ser recuperades.

L’impuls que es donarà a les zones menys afavorides el dia que, efectivament, les armes siguin foses en eines de progrés, encara no s’ha tingut en compte pel ciutadà mig, a qui deliberadament se li ha ocultat aquest tipus d’informació.” “Finalment, tampoc s’han fet esforços per a donar a conèixer a les poblacions quant millor seria la seva qualitat de vida, quant més aclarit el seu horitzó en seguretat i possibilitats, si l’armamentisme estigués declinant.

Les grans malalties de la humanitat són la violència física, la violència econòmica, la violència psicológica, la violència racial i la violència religiosa. Per això promovem aquests tallers i xerrades que permetin a cada persona comunicar-se amb si mateixa i que ensenyi a desarmar la bomba de violència que cada ésser humà duu al seu interior.

Si us poseu en contacte, concretarem una data i una hora per assistir als diferents barris i localitats.

Escriure a antibel.licisme.i.noviolencia@gmail.com tel: 644441640

 

CASTELLÀ

Desde la SUBCOMISIÓN ANTIBELICISMO Y NOVIOLENCIA

Estamos organizando un ciclo de Charlas y Talleres itinerantes con los diferentes grupos y comisiones en los barrios y localidades.

Proponemos que el tema del ANTIBELICISMO y la NOVIOLENCIA sean calves para interpretar la crisis actual y las respuestas que podemos dar.

Ha llegado un momento en que no hay punto en el planeta que no sea de interés vital para alguna superpotencia. Hoy será la propia frontera, mañana el acceso a las vías de comunicación, más adelante las fuentes petrolíferas y de materias críticas… Con ese pretexto, ya podemos ir despidiendo a la libertad, a la justicia o al derecho civil.

La crisis general del sistema está ligada indisolublemente al desarrollo bélico y, por tanto, se están creando condiciones de repudio activo hacia el sistema global. Es inevitable que la crisis general del sistema, esté acompañada por el fortalecimiento de los movimientos no violentos, de tal modo que a partir de la presión social éstos comiencen a determinar la orientación de los estados, en dirección opuesta a la que hoy llevan.

El punto está en que es necesario tomar conciencia y hacerla tomar a otros con respecto a que las prácticas violentas en todos los campos, son la traducción de la misma metodología de acción del sistema.

Pocas personas saben cuántos millones de dólares se gastan en armas por minuto y las toneladas de explosivos distribuidas per capita, entre los 7.000 millones de habitantes del planeta. La mayoría ignora cuántos hospitales, escuelas, universidades y centros de investigación pueden levantarse con el presupuesto de armas. Sólo unos pocos especialistas reconocen la cantidad y calidad de alimento que puede producirse con tales capitales: las áreas no fértiles y las erosionadas que pueden ser recuperadas.

El impulso que se dará a las zonas menos favorecidas el día que, efectivamente, las armas sean fundidas en herramientas de progreso, es algo aun no tenido en cuenta por el ciudadano medio, al cual deliberadamente se le ha ocultado este tipo de información.” “Por último, tampoco se han hecho esfuerzos para dar a conocer a las poblaciones cuánto más alta sería su calidad de vida, cuánto más despejado su horizonte en seguridad y posibilidades, si el armamentismo estuviera declinando.

Las grandes lacras de la humanidad son la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia racial y la violencia religiosa. Por ello promovemos estos talleres y charlas que permitan a cada persona comunicarse consigo misma y que enseñe a desarmar la bomba de violencia que cada ser humano lleva en su interior.

Si os ponéis en contacto, concretaremos una fecha y una hora para asistir a los diferentes barrios y localidades.

Escribir a antibel.licisme.i.noviolencia@gmail.com tel: 644441640