Avui #16F manifestació pel DRET A L’HABITATGE. 17h a Pl. Universitat. Convoca la PAH.

Pel dret a l’habitatge. Contra el genocidi financer, assenyalem als responsables i exigim dació en pagament retroactiva, lloguer social i stop desnonaments ja!

Avui continuem caminant per defensar i exigir el dret a l’habitatge, un dret fonamental sistemàticament vulnerat al nostre país. Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca denunciem la situació dramàtica a la qual es condemna a viure a milers de famílies que no poden pagar la hipoteca o el lloguer, que es veuen desnonadesmani-16F-CAT-verde-1 o amenaçades de desnonament, víctimes d’una estafa hipotecària, de la vulneració extrema del dret a l’habitatge per part de les entitats financeres, avalades pels governs de torn.

420.000 execucions hipotecàries a l’Estat els últims sis anys i 220.000 desnonaments són senzillament intolerables.

Enfront dels abusos de les entitats financeres-responsables de la crisi actual-i la complicitat del govern, que els dóna cobertura amb una llei injusta amb la que tota la resposabilitat recau sobre la part més vulnerable, a la vegada que aquest mateix govern destina milers de milions d’euros en ajudes públiques a la banca sense cap tipus de contraprestació, les PAHs i la ciutadania mobilitzada hem defensat el dret a l’habitatge, i hem posat damunt la taula les solucions per acabar amb aquesta estafa. Perquè no té sentit que els bancs acumulin milers de pisos buits mentre milers de famílies es queden al carrer.

Amb la iniciativa legislativa popular hem esgotat tots els mecanismes que ens ofereix el sistema per canviar una llei òbviament injusta. Hem parlat amb ajuntaments, serveis socials, partits polítics …. Ens hem mobilitzat. Hem aturat desnonaments i hem fet tot el que estava a les nostres mans per transformar una situació d’injustícia evident. Les demandes de la ILP són demandes de mínims: dació en pagament retroactiva, lloguer social en els habitatges buits acumulades per les entitats bancàries que s’han enriquit amb la crisi, i moratòria de desnonaments. La ILP ha recollit més d’un milió de signatures, les quals se sumen al clam popular que exigeix ​​una solució justa i urgent a aquesta problemàtica. No volem almoina. No acceptarem rebaixes. Volem unes lleis que garanteixin els drets, la igualtat i la dignitat. Però la ILP també és una forma d’exigir democràcia, una democràcia que ha d’estar en mans del poble i no del poder financer. Fartes de mediocritat, corrupció i avarícia, de respostes buides i demagògia, exigim que se’ns escolti i participar d’una democràcia real.

La situació és greu i urgent. Hem arribat a un límit en què hi ha persones que s’han llevat la vida, una situació que genera un patiment quotidià a milers d’afectats. No podem esperar mesos a l’aprovació de la ILP, tampoc ens podem permetre que no s’aprovi. Les PAHs no ens quedarem amb els braços creuats esperant que la ILP arribi al Congrés. No podem fer-ho.

Des d’aquí fem una crida a tots els partits polítics a votar a favor de la ILP i tramitar de manera urgent. Si no ho fan, els assenyalarem com a responsables del genocidi financer que estem patint i hauran d’atenir a les conseqüències. Les PAHs augmentarem les accions de denúncia i desobediència civil davant d’aquells que es neguin a aprovar la ILP, i convidem a tota la ciutadania a sumar-se.

Però no ens aturarem aquí, la nostra lluita és una lluita pel dret a l’habitatge. “Gent sense cases, i cases sense gent, no es entiede”. Bancs que acumulen milers d’habitatges buits, mentre famílies i persones es veuen abocades al carrer. Davant aquest sentit, juntament amb la campanya de senyalització, anunciar que s’intensificaran les campanyes de recuperació de pisos buits i mans d’entitats financeres.

Exigim dació en pagament retroactiva, lloguer social i stop desnonaments ja!
Exigim el dret a l’habitatge.

Sí Es pot!

http://www.afectadosporlahipoteca.com/manifestacion-16f/#manifiesto

Por el derecho a la vivienda. Contra el genocidio financiero, señalamos a los responsables y exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya!

Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca denunciamos la situación dramática a la que se condena a vivir a miles de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, que se ven desahuciadas o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hipotecaria, de la vulneración extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades financieras, avaladas por los gobiernos de turno.

420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los últimos seis años y 220.000 desahucios son sencillamente intolerables.

Frente a los abusos de las entidades financieras -responsables de la crisis actual-y la complicidad del gobierno, que les da cobertura con una ley injusta con la que toda la resposabilidad recae sobre la parte más vulnerable, al mismo tiempo que ese mismo gobierno destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, las PAHs y la ciudadanía movilizada hemos defendido el derecho a la vivienda, y hemos puesto encima de la mesa las soluciones para acabar con esta estafa. Porque no tiene sentido que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle.

Con la Iniciativa Legislativa Popular hemos agotado todos los mecanismos que nos ofrece el sistema para cambiar una ley obviamente injusta. Hemos hablado con ayuntamientos, servicios sociales, partidos políticos…. Nos hemos movilizado. Hemos parado desahucios y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para transformar una situación de injusticia evidente. Las demandas de la ILP son demandas de mínimos: dación en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías acumuladas por las entidades bancarias que se han enriquecido con la crisis, y moratoria de desahucios. La ILP ha recogido más de un millón de firmas, las cuales se suman al clamor popular que exige una solución justa y urgente a esta problemática. No queremos limosna. No aceptaremos rebajas. Queremos unas leyes que garanticen los derechos, la igualdad y la dignidad. Pero la ILP también es una forma de exigir democracia, una democracia que tiene que estar en manos del pueblo y no del poder financiero. Hartas de mediocridad, corrupción y avaricia, de respuestas vacías y demagogia, exigimos que se nos escuche y participar de una democracia real.

La situación es grave y urgente. Hemos llegado a un límite en el que hay personas que se han quitado la vida; una situación que genera un sufrimiento cotidiano a miles de afectados. No podemos esperar meses a la aprobación de la ILP, tampoco nos podemos permitir que no se apruebe. Las PAHs no nos quedaremos con los brazos cruzados esperando a que la ILP llegue al Congreso. No podemos hacerlo.

Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos a votar a favor de la ILP y tramitarla de manera urgente. Si no lo hacen, les señalaremos como responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y tendrán que atenerse a las consecuencias. Las PAHs aumentaremos las acciones de denuncia y desobediencia civil frente a aquellos que se nieguen a aprobar la ILP, e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse.

Pero no nos pararemos aquí, nuestra lucha es una lucha por el derecho a la vivienda. “Gente sin casas, y casas sin gente, no se entiede”. Bancos que acumulan miles de viviendas vacías, mientras familias y personas se ven abocadas a la calle. Frente a este sinsentido, junto con la campaña de señalización, anunciamos que se intensificarán las campañas de recuperación de pisos vacíos e manos de entidades financieras.

Exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya!
Exigimos el derecho a la vivienda.

¡Sí Se Puede!

http://www.afectadosporlahipoteca.com/manifestacion-16f/#manifiesto